بررسی اجمالی مکاتب اقتصادی با مکتب اقتصادی اسلام
33 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توجه ای کوتاه به شباهت ها و تفاوت های مکاتب اقتصادی مختلف و مکتب اقتصادی اسلام