نامه کاشان 2
33 بازدید
ناشر: همگام با هستی
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-5531-05-3
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
دفتر دوم از کتاب نامه کاشان به کوشش آقای افشین عاطفی مجموعه ای است از مقالات با عناوین ذیل : 1- شرح حال حسن خان شیبانی/ نوشته افشین عاطفی 2 - شرح حال جلیل حیدریان شاگرد شیبانی /نوشته علی شریف 3 - کاشان گاهواره علم و هنر / نوشته فاطمه خانی آرانی 4 دروازه حاج جمال / نوشته حسن عاطفی 5 - بنای تاریخی عباسیان / نوشته زهره سادات خورشیدی فرد 6 - قحطی کاشان در روزگار ناصرالدین شاه به سال 1289ه.ق / نوشته افشین عاطفی 7 - باد می وزد ... / نوشته محسن غفاری 8 - دو سند مربوط به بقعه خواجه تاج الدین / نوشته افشین عاطفی 9 معرفی روستای سرسبز نشلج / نوشته سمانه رمضانی 10 - استخراج مجهولات نزد غیاث الدین جمشید کاشانی / نوشته محمد رضا عرشی 11 - یادداشت های سید ابوالقاسم شیخ الاسلام کاشانی " رضوان " / نوشته حسن عاطفی 12 - یادداشت های حجه الاسلام شیخ علی ادیب کاشانی / نوشته افشین عاطفی 13- مختصری از تاریخ آموزش و پرورش نیاسر / نوشته احمد محمد زاده 14 - گذری کوتاه بر زندگی محمد رضا سامانی بیدگلی " وصاف " / نوشته محمد هادی صباحی بیدگلی 15 یادی از شیخ محمد سلطان محمدی آرانی متخلص به مایل / نوشته مصطفی فیضی 16 - اشعار باز یافته ی امیر معزی نیشابوری به نقل از تذکره خلاصه الاشعار / نوشته حسن عاطفی 17 - انتخاب اشعار شعرای کاشان به نقل از جنگ خطی کتابخانه ملی تبریز / نوشته افشین عاطفی 18 - ابیاتی از فهمی کاشانی به نقل از جنگ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران / نوشته افشین عاطفی