حدیث روز - شماره 31
46 بازدید
تاریخ ارائه : 11/8/2014 3:08:00 AM
موضوع: علوم حدیث

 

موضوع حدیث : بلا


امام كاظم عليه ‏السلام :


المُؤمِنُ مِثْلُ كَفَّتَي الْمِیزانِ؛ كُلَّما زِیدَ في إیمانِهِ زِیدَ في بَلائِهِ.


مؤمن همانند دو كفۀ ترازو است؛ هر چه بر ایمانش افزوده شود، بلا و گرفتاری‌اش نیز فزونی گیرد.

Believer is like the two pans of a scale; the more added to his faith, his ordeal will increase.

تحف العقول، ص 408