حدیث روز - شماره 23
48 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2014 3:29:00 AM
موضوع: علوم حدیث

موضوع حدیث : پاسداری


عن النبی صلّی الله عليه وآله :


رِباطُ یَومٍ في سبیلِ اللهِ خَیرٌ مِن الدُّنیا وما عَلَیها.


یک روز مرزبانی در راه خدا بهتر است از دنیا و هر چه در آن است.

One day of guarding (as a margrave) for the sake of Allah is better than the world

and whole things belong to it.

میزان الحکمه، ح 2874