حدیث روز - شماره 22
49 بازدید
تاریخ ارائه : 11/5/2014 3:27:00 AM
موضوع: علوم حدیث

 موضوع حدیث : خطر قدرت


قال الامام علی علیه السلام :


العَجزُ مَعَ لُزومِ الخَیرِ خَیرٌ مِنَ القُدرَةِ مَعَ رکوب الشَّرِّ.


ناتوانی که با خیر همراه باشد، بهتر از قدرتی است که شرّ در پی آورد.

Inability resulting to good is better than power leading to evil.

میزان الحکمه ، ح 11903