مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد هادی
نام خانوادگی:صباحی بیدگلی
شهرت:صباحی
نخصص ها:حقوق ، فقه و اصول ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه